Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

ΚΚΕ: Παράταση συμβάσεων Καθαριότητας - Εφαρμογή του άρθρου 16 του ν.4429/2016 - Διασφάλιση της εργασίας των ατόμων με αναπηρία

 

Κοινοβουλευτική Ομάδα
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155
e-mail: kke@parliament.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Θέμα: Παράταση συμβάσεων για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξαρτήτων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α. και μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των Υπηρεσιών Καθαριότητας είναι αναγκαία η άμεση παράταση μέχρι και τις 31/12/2017 των συμβάσεων εργασίας, με τη λήξη δε της παράτασης τους η αυτοδίκαιη μετατροπή τους σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου με σκοπό ν’ αποφευχθεί η ιδιωτικοποίηση του Τομέα της Καθαριότητας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:
Άρθρο

1.    Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν.4099/2012 (Α΄250) αντικαθίσταται ως εξής:
Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές έχουν λήξει μέχρι και εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξαρτήτων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017, με τη λήξη δε της παράτασης οι ανωτέρω συμβάσεις μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
2.    Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν.4099/2012 (Α΄250), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν.4386/2016 (Α΄83), παραμένει σε ισχύ.

Αθήνα, 20  Φεβρουαρίου 2017

Οι προτείνοντες βουλευτές
Μανωλάκου Διαμάντω
Λαμπρούλης Γιώργος
Γιάννης Δελής
Χρήστος Κατσώτης


Κοινοβουλευτική Ομάδα
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Θέμα: Εφαρμογή του άρθρου 16 του ν.4429/2016

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προτείνουμε την παραπάνω διάταξη καθότι  4 ΟΤΑ και συγκεκριμένα οι Δήμοι Κασσάνδρας, Κορίνθου, Αιγίου και Ανατολικής Μάνης καθώς και 1 Σύνδεσμος ΟΤΑ  συγκεκριμένα ο ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας με βάση  δικές τους απόψεις (άλλος περί ανάγκης οικονομικής ενίσχυσης των ΟΤΑ από πλευράς κρατικού προϋπολογισμού και άλλος κάνοντας  δική του ερμηνεία του νόμου ) δεν εφάρμοσαν τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4429/2016 εις βάρος όμως των εργαζομένων που ήταν δικαιούχοι της αυτοδίκαιης παράτασης οι οποίοι μάλιστα προκειμένου να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην εργασία πέρα από τις κινητοποιήσεις τους  αναγκάστηκαν να προσφύγουν και στη  δικαιοσύνη. Καθότι η παράταση των συμβάσεων ήταν αυτοδίκαιη και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης θεωρούμε ότι προέχει η εφαρμογή της και κατά συνέπεια  οι πράξεις και αποφάσεις που προέκυψαν από την μη εφαρμογή της πρέπει να θεωρηθούν άκυρες ανεξάρτητα της δικαστικής προσφυγής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συμπληρωματικά Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Προστίθεται άρθρο ως εξής:


ΑΡΘΡΟ

Αποφάσεις και πράξεις ΟΤΑ α’ βαθμού και  Συνδέσμων ΟΤΑ  α΄ βαθμού  οι  οποίες εκδόθηκαν  κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 16 του ν.4429/2016 και με τις οποίες  διαπιστώθηκε καταγγελία σύμβασης εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρες.


Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Οι προτείνοντες βουλευτές


Διαμάντω Μανωλάκου

Κοινοβουλευτική Ομάδα
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Θέμα: Διασφάλιση της εργασίας των ατόμων με αναπηρία που εργάζονται σε δήμους και σε Δημοτικές Επιχειρήσεις των ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέσω των Προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του ΟΑΕΔ.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Βασικός στόχος των Προγραμμάτων Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ. υποτίθεται ότι  είναι η ένταξη των ατόμων µε αναπηρία στην αγορά εργασίας και η παραμονή τους σε αυτήν και μετά τη λήξη της επιδότησης του εργοδότη.
Προκειμένου να προστατευτεί η  εργασία των ατόμων με αναπηρία που προσλαμβάνονται μέσω αυτών των Προγραμμάτων, θεσπίστηκε  η  διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004, η οποία καθορίζει ότι εάν ο εργοδότης επιθυμεί να κρατήσει στην εργασία τον εργαζόμενο μετά τη λήξη του επιδοτούμενου προγράμματος νέων θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ, τότε ο εν λόγω εργαζόμενος εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 2643/98. (Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στους ακόλουθους φορείς του δημοσίου τομέα:
α) Στις δημόσιες επιχειρήσεις και στους δημόσιους οργανισμούς
β) Στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή στα οποία το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.
γ) Στα νομικά πρόσωπα τα οποία είτε ανήκουν στα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις  α και β ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας  ή στην ΚΕΔΚΕ ή στις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων είτε επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς, τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον του ετησίου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή τα οικεία καταστατικά είτε έχουν μετοχικό κεφάλαιο το 51% τουλάχιστον  του οποίου κατέχουν οι παραπάνω φορείς.).
Βάσει αυτής της διάταξης κάποιοι ΟΤΑ προχώρησαν με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων τους στην μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου εργαζομένων με αναπηρία σε αορίστου χρόνου, μεταφέροντας του εργαζόμενους από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις στους ΟΤΑ.
Η άρνηση των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εγκρίνουν τα χρηματικά εντάλματα που αφορούσαν στην μισθοδοσία αυτών των εργαζομένων, οδήγησε στην εξέταση της νομιμότητας της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004 από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Το Τμήμα Ε΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την αριθ. 410 γνωμοδότησή του το έτος 2010, έκρινε τη νομιμότητα της συνέχισης της απασχόλησης των εργαζομένων ατόμων με αναπηρία σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ μετά την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου και ορισμένου χρόνου προγράμματος από τον ΟΑΕΔ, εφόσον οι επιχειρήσεις επιθυμούν την ολοκλήρωση του Προγράμματος κατά τα προβλεπόμενα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004.
Η ανωτέρω Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έγινε δεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ' αριθ. 6652/21.3.2014 έγγραφο του, το οποίο επισημαίνει ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004 τυγχάνουν εφαρμογής  στις επιχειρήσεις  ΟΤΑ Α και Β΄ Βαθμού.
Παρά ταύτα, συνεχίζουν να παρουσιάζονται προβλήματα στην εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης έως και σήμερα, αφού ορισμένοι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεχίζουν να αγνοούν την ανωτέρω Γνωμοδότηση επιστρέφοντας αθεώρητα τα χρηματικά εντάλματα των Δήμων που έχουν λάβει αποφάσεις για τη διατήρηση των εργαζομένων ΑμεΑ μετά τη λήξη του Προγράμματος και τη συνέχιση της απασχόλησης τους.
Περαιτέρω αναφέρουμε  ότι το έτος 2006 ο νομοθέτης προχώρησε στη θέσπιση της διάταξης του άρθρου 16 του ν. 3491/2006 (Φ.Ε.Κ.207 Α΄/04.10.2006), σύμφωνα µε την οποία δίνονταν το δικαίωμα στα Δημοτικά Συμβούλια να αποφασίσουν για τη μετάταξη των εργαζομένων µε αναπηρία σε προσωποπαγείς θέσεις στο Δήμο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ειδικά στην παρούσα κατάσταση, όπου η ανεργία πλήττει με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους ζητάμε  τη συμπερίληψη της ακόλουθης διάταξης στο παρόν νομοσχέδιο
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Άρθρο
«Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004, μετά και τη γνωμοδότηση 410 του έτους 2010 του Ν.Σ.Κ εφαρμόζεται στους ΟΤΑ Α΄ και Β’ Βαθμού και  στις Επιχειρήσεις αυτών.
Επιτρέπεται επίσης η μετάταξη των πιο πάνω εργαζομένων με αναπηρία σε υπηρεσίες του οικείου ΟΤΑ στη δημοτική επιχείρηση του οποίου υπηρετούν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Οι προτείνοντες βουλευτές

Διαμάντω Μανωλάκου
Γιώργος Λαμπρούλης
Χρήστος Κατσώτης
Γιάννης Δελής

ΚΚΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ