Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Πολυνομοσχέδιο: Το τελικό κείμενο για ΑΣΕΠ, Οικονομικό Παρατηρητήριο

Το eeiπολυνομοσχεδίου με τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής που έγιναν από τους υπουργούς το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στη Βουλή δημοσιεύει η aftodioikisi.gr, εστιάζοντας σε αυτές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΜΕΣΩ «ΣΚΛΗΡΟΥ» ΚΑΙ «ΜΑΛΑΚΟΥ» ΑΣΕΠ
Άρθρο 90
Διαθεσιμότητα

1. Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε υπουργεία, αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες,  αποκεντρωµένες διοικήσεις,  οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης, µετά από τεκµηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δοµών και σχέδια στελέχωσης. Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα στους παραπάνω φορείς σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού.
2. Εάν καταργηθούν ορισµένες θέσεις του ίδιου κλάδου ή και ειδικότητας, η επιλογή του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιµότητα λόγω κατάργησης θέσης σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ.2 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, κατά τα ανωτέρω διενεργείται µε βάση την αποτίµηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων του κλάδου ή και της ειδικότητας που ανήκουν οι υπό κατάργηση θέσεις του φορέα, εφόσον υπηρετούν σε υπηρεσίες ή µονάδες που αξιολογήθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος.
Α. Η αποτίµηση προσόντων του υπαλλήλου στηρίζεται σε επί µέρους κριτήρια που αφορούν τη βασική και επαγγελµατική του εκπαίδευση, την εν γένει εργασιακή και διοικητική του εµπειρία, τα ειδικά καθήκοντα όπως των υπηρετούντων µε οποιαδήποτε σχέση σε Διεθνείς Οργανισµούς, και την εργασιακή του φυσιογνωµία, όπως (δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αµοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις µακρόχρονες ή συστηµατικά επαναλαµβανόµενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες) και τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισµού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων µε σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισµό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, λαµβάνεται υπόψη η οικογενειακή του κατάσταση συµπεριλαµβανοµένου και του αριθµού των τέκνων κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
Άρθρο 77
Προϋπολογισμός Δήμων*
5. Η οικονοµική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δηµοτικό  συµβούλιο για κάθε δηµοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόµιµες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόµο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναµορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισµού.
Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους.
Η οικονοµική επιτροπή, έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώµη του επ’ αυτού, µε βάση κριτήρια που καθορίζονται µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήµους, στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δήµοι που: α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρασχέθηκαν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωµατώσει τοσχέδιο του προϋπολογισµού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού.
Εάν το σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο δηµοτικό συµβούλιο, το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισµό έως την προθεσµία της επόµενης παραγράφου, µε βάση το τελευταίο διαµορφωµένο σχέδιο, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
* Το ίδιο ισχύει και για τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 78.
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ